กิจกรรมทัวร์

ราคา

* ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ กับเรือประมงดัดแปลง

650 /คน

ล่องเรือชมธรรมชาติกับเรือหางยาว

00 / คน

ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ กับเรือเร็ว

900 / คน

ดำน้ำดูปะการังเกาะต่างๆ กับเรือเร็วส่วนตัว :

* เกาะหยวก (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

3,500 / คน

* เกาะหวาย,เกาะเหลายา (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

12,000 / คน

* เกาะกระ,เกาะรัง (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

14,000 / คน

* เกาะกระดาด, เกาะไม้ซี้ (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

18,000/ คน

* เกาะกูด (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

20,000 / คน

* รอบเกาะช้าง (จำนวนไม่เกิน 10 คน)

14,000 / คน

ชมหิงห้อยใต้แสงจันทร์

200 / คน

ล่องเรือชมตะวันลับขอบฟ้ากับเรือหางยาว

200 / คน

นั่งช้างชมธรรมชาติ 1 ชม.

500 / คน

นั่งช้างชมธรรมชาติ 2 ชม.

900 / คน


หมายเหตุ :

1. ราคาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยมิต้องมีการแจ้งล่วงหน้า.
2. ราคาข้างต้นรวมค่าบริการ และ ภาษี 7 % แล้ว
3. รายการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ต้องมีผู้ร่วมทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
4. รายการที่มีเครื่องหมาย * ได้รวมค่าอาหารกลางวัน, ผลไม้, เครื่องดื่ม
รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม และ ประกันภัย
5. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอากาศ และ
เราจะชดเชยให้ท่านด้วยกิจกรรมอื่นแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ ได้ส่วนลด 50 % ในการทำกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นCopyright 2009 keereetalagoon | keereetagroup | All rights reserved.